ปัญหาพิเศษ (Special Problems)

01470498 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)

การศึกษาค้นคว้าทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน   

Study and research in Southeast Asian studies at the bachelor’s degree level and compile into a written report. 
  
2

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904