สัมมนา (Seminar)

01470497 สัมมนา
(Seminar)

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในระดับปริญญาตรี    

Presentation and discussion on current interesting topics in Southeast Asian studies at the bachelor’s degree level.
1

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904