ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Basic Research Methods on Southeast Asian Studies)

01470492 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
(Basic Research Methods on Southeast Asian Studies)

ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ การวิเคราะห์ในเชิงมูลเหตุและผลเพื่อการศึกษาแบบสหวิทยาการและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา   
  
Theories and methodologies of qualitative research in different areas of social sciences. Analysis of causes and effects  for interdisciplinary approaches and Southeast Asia regional studies
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904