ศาสนาและความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Religions and Socio-Political Thoughts in Southeast Asia)

01470371 ศาสนาและความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Religions and Socio-Political Thoughts in Southeast Asia)

พัฒนาการของศาสนา ความเชื่อ และความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงร่วมสมัย การเผยแพร่ของศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ลัทธิขงจื้อ และปรัชญาอื่นๆ การผสมผสานและการปรับตัวของศาสนาและความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Development of religions, beliefs and socio-political thoughts in Southeast Asia from the ancient to contemporary time. Expansion of Buddhism, Hinduism, Christianity, Confucianism, and other philosophies. Integration and adaptation of religions and socio-political thoughts in Southeast Asia.

3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904