การพัฒนาอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Industrial Development in Southeast Asia)

01470361 การพัฒนาอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Industrial Development in Southeast Asia)

การพัฒนาอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกในทศวรรษที่ 1970 บทบาทของชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะญี่ปุ่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาค ผลกระทบจากนโยบายของรัฐในด้านการจัดการทางเศรษฐกิจระดับมหภาคที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้กรอบอาเซียน   

Industrial development in Southeast Asia since the end of World War II, Changing of the import-substitution industrialization (ISI) strategy to the transition to export-oriented industrialization (EOI) in the 1970s. Role of other countries especially Japan in the region’s development of industrial sector. The impact of the national governments’ macroeconomic management to support industrial development. Industrial development cooperation within the ASEAN framework.  3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904