อาเซียนและภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN and Regionalism in Southeast Asia)

01470352 อาเซียนและภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ASEAN and Regionalism in Southeast Asia)

การเปลี่ยนแปลงของระบบโลก พัฒนาการของสหภาพยุโรปในฐานะการเป็นต้นแบบของอาเซียน พัฒนาการของอาเซียนตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงยุคสงครามเย็น และการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ โดยเชื่อมโยงอาเซียนเข้ากับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในภูมิภาคและระบบการผลิตของทุนนิยมข้ามชาติในเอเชียตะวันออก  
  
 
Change in global system. Development of European Union as a case model for ASEAN. Development of ASEAN from World War II to the Cold War period and its transformation towards globalization period by connecting ASEAN into regional change of power structure and transnational capital’s production system in East Asia.  
   


3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904