บทบาทของมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Roles of Major Powers in Southeast Asia)

01470351 บทบาทของมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Roles of Major Powers in Southeast Asia)

ผลประโยชน์และบทบาทของมหาอำนาจในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจที่มีต่อภูมิภาคก่อนและหลังสิ้นสุดสงครามเวียดนาม อิทธิพลของมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    
 
Interests and roles of western and eastern major powers in Southeast Asia after World War II. Strategies of major powers towards the region before and after the end of the Vietnam War. Influences of these major powers in Southeast Asia.


3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904