ศิลปะและโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Arts and Archaeology in Southeast Asia)

01470272 ศิลปะและโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Arts and Archaeology in Southeast Asia)

ความสำคัญของศิลปะและโบราณคดีในการทำความเข้าใจพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของอาณาจักรโบราณและสังคมสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  
Importance of arts and archaeology in order to understand social, economic, and political development of ancient kingdoms and modern societies in Southeast Asia.
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904