59

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในวรรณกรรม (Southeast Asian Studies through Literatures)

01470271 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในวรรณกรรม
(Southeast Asian Studies through Literatures)

เนื้อหาและกลวิธีการประพันธ์ในวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การวิเคราะห์สังคม วัฒนธรรม และการเมืองผ่านงานวรรณกรรม 
 
Content and style in Southeast Asian literary works. An analysis of society, culture and politics through literatures.
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904