ระบอบอำนาจนิยมและประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Authoritarianism and Democracy in Southeast Asia)

01470251 ระบอบอำนาจนิยมและประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Authoritarianism and Democracy in Southeast Asia)

ทฤษฎี แนวทาง และมโนทัศน์ทางสังคมศาสตร์ระดับสูงเพื่อการวิเคราะห์เหตุการณ์การเมืองและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย  

Advanced theories, approaches and concepts of social sciences for analysis of political events and socio-economic changes in contemporary Southeast Asia. 
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904