ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Modern History of Overseas Chinese in Southeast Asia)

01470212 ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Modern History of Overseas Chinese in Southeast Asia)

พัฒนาการทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมของชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ปัญหาชาวจีนโพ้นทะเลในแต่ละประเทศ  พัฒนาการของทุนจีนโพ้นทะเล  สถานภาพและบทบาทของผู้มีเชื้อสายจีนในปัจจุบัน  
     
Political, economic and social development of Overseas Chinese communities before and after World War II. Problems of Overseas Chinese in each country. Development of Overseas Chinese capital. Status and roles of ethnic Chinese at the present time. 
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904