การเขียนงานวิชาการเพื่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Academic Writing for Southeast Asian Studies)

01470211 การเขียนงานวิชาการเพื่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Academic Writing for Southeast Asian Studies)

เทคนิคการอ้างอิงสำหรับการเขียนงานทางวิชาการ  การอ่านเอาเรื่องและการสรุปความคิดรวบยอด เทคนิคการตั้งหัวข้อ การวางประเด็นและโครงเรื่อง ทักษะการเขียนงานทางวิชาการทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  
     
Reference techniques for academic writing. Reading comprehension and conceptualization. Techniques of topic, theme and plot settings. Academic writing skills in the area of Southeast Asian studies.
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904