ชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Ethnology in Southeast Asia)

01470171 ชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Ethnology in Southeast Asia)

อัตลักษณ์ทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ลักษณะทางชาติพันธุ์วิทยาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเด็นทางชาติพันธุ์ในโลกปัจจุบัน   
     
Racial, religious and cultural identities. Ethnological profile. Interactions among different sectors of local population in Southeast Asia. Current issues on ethnology.  
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904