เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ (Modern Southeast Asia)

01470113 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
(Modern Southeast Asia)

พลวัตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ระบอบอาณานิคมกับการเปลี่ยนรูปแบบทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ลัทธิชาตินิยม การปฏิวัติและการถอนตัวของอาณานิคม สงครามเย็น การสร้างชาติของรัฐเอกราช การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองยุคสงครามเย็นและหลังสงครามเย็น  
     
Dynamics of Southeast Asian region in the 18th century. Colonialism and economic, political and social transformations of countries. Nationalism, revolutions and decolonization. The Cold War. Nation-buildings of independent states. Economic, social and political changes during and after the Cold War period.
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904