เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่(Pre-modern Southeast Asia)

01470112 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่
(Pre-modern Southeast Asia)

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และความเกี่ยวพันระหว่างอาณาจักรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ อิทธิพลจากภายนอกภูมิภาคที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคด้านต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงศตวรรษที่ 18  
     
Politics and government, socio-economy, cultures and intertwining relationship between Southeast Asian kingdoms in the classical age. External influences towards changes of the region since the classical age until the 18th century.  
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904