สังคมศาสตร์เบื้องต้นสำหรับการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Introduction to Social Sciences for Southeast Asian Studies

01470111 สังคมศาสตร์เบื้องต้นสำหรับการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Introduction to Social Sciences for Southeast Asian Studies

ทฤษฎี แนวทาง และมโนทัศน์หลักทางสังคมศาสตร์ระดับพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์เหตุการณ์การเมืองและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย  
     
Basic theories, approaches and concepts of social sciences for an analysis of political events and socio-economic changes in contemporary Southeast Asian region  
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904