โลกาภิวัตน์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

01470482 โลกาภิวัตน์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์  แนวคิดที่ยังเป็นที่ถกเถียงเกี่ยวกับความหมาย การเกิดขึ้นและพัฒนาการของโลกาภิวัตน์  โลกาภิวัตน์ในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และอุดมการณ์  การขยายตัวของบรรษัทข้ามชาติและบทบาทขององค์กรโลกบาลทางเศรษฐกิจ โลกาภิวัตน์กับการท้าทายระบบรัฐชาติสมัยใหม่ บทบาทของสื่อข้ามชาติในการเผยแพร่วัฒนธรรมป็อป ปัญหาของระบบนิเวศระดับโลกและจิตสำนึก วาทกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์
 
Analysis of globalization issues, controversial concepts on meaning, emergence and development of globalization. Globalization in economic, political, cultural and ideological dimensions. Expansion of multinational companies and roles of world economic organizations.  Globalization and challenge to modern nation-state. Roles of multinational media in disseminating pop culture. Global ecological problems and consciousness. Major discourses on globalization in Southeast Asia.
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904