ประเด็นร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

01470481 ประเด็นร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

 ประเด็นและข้อถกเถียงปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

 Current issues and debates on Southeast Asian studies.

3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904