พิพิธภัณฑ์ศึกษาและการจัดการวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

01470473 พิพิธภัณฑ์ศึกษาและการจัดการวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความหมาย คุณค่า และปรัชญาของพิพิธภัณฑ์ บทบาทของพิพิธภัณฑ์ต่อการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม แนวคิด เทคนิค และกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์  การนำเสนอรูปแบบวัฒนธรรม การดำรงชีวิต ภูมิปัญญา ปรัชญา และความเชื่อของผู้คนในระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศ และระดับภูมิภาค  พิพิธภัณฑ์ในฐานะเป็นแหล่งการเรียนรู้และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
Meanings,values and philosophies of museum. Roles of museum in managing culture. Concept, techniques and processes in museum management.Presentation of culture,way of life, wisdom, philosophy and belief of people in family, community, country and regional levels.Museum as a place for learning and preserving cultural heritage in Southeast Asian society
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904