เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในภาพยนตร์

01470472 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในภาพยนตร์

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์ศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติ อัตลักษณ์ และบทบาทของภาพยนตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การวิเคราะห์สังคมและวัฒนธรรมในภาพยนตร์  

Introduction to film studies in Southeast Asia. History, identities and roles of films in Southeast Asia. Analysis of society and culture through films.  
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904