ชุมชนและวัฒนธรรมจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย

01470471 ชุมชนและวัฒนธรรมจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย

สังคมและวัฒนธรรมของชาวจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน อิทธิพลทางวัฒนธรรมจีนที่ส่งผลต่อสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การเปรียบเทียบกลุ่มประชาคมชาวจีนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
Society and culture of Chinese in Southeast Asian region in the present time. Influence of Chinese culture on Southeast Asian society. Comparision of Chinese community in Southeast Asian countries.
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904