การเมืองภาคประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

01470452 การเมืองภาคประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัญหาและความขัดแย้งในสังคม บทบาทของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และการเมืองภาคประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  
Problems and conflicts in society. Role of social movements, Non-Governmental Organizations (NGOs) and people’s politics in change and development of democratization in Southeast Asian countries.
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904