สิทธิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

01470451 สิทธิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความหมาย ทฤษฎี  และการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและสิทธิมนุษยชน  การประกาศรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์  การละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย
  
Definitions, theories and perceptions of rights and human rights. The  declarations of the basic human rights. Human rights abuse and its prevention in contemporary Southeast Asia
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904