บทคัดสรรวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล I

01470441 บทคัดสรรวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล I

 พื้นฐาน : 01470342  
 ภูมิหลังและพัฒนาการของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคมจีนโพ้นทะเล  
 
Background and development of writings,literature and historical narratives in Overseas Chinese society.  
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904