บทคัดสรรวัฒนธรรมอินโดนีเซีย II (Selected Texts on Indonesian Culture II)

01470432 บทคัดสรรวัฒนธรรมอินโดนีเซีย II
(Selected Texts on Indonesian Culture II)

พื้นฐาน : 01470431  
  
ข้อถกเถียงและแนวโน้มของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคมอินโดนีเซีย  
  
Debates and trends of writings, literature and historical narratives in Indonesian society.  
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904