บทคัดสรรวัฒนธรรมอินโดนีเซีย I (Selected Texts on Indonesian Culture I)

01470431 บทคัดสรรวัฒนธรรมอินโดนีเซีย I
(Selected Texts on Indonesian Culture I)

พื้นฐาน : 01470332  
  
ภูมิหลังและพัฒนาการของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคมอินโดนีเซีย  
  
Background and development of writings, literature and historical narratives in Indonesian society. 
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904