บทคัดสรรวัฒนธรรมกัมพูชา I (Selected Texts on Cambodian Culture I)

01470427 บทคัดสรรวัฒนธรรมกัมพูชา I
(Selected Texts on Cambodian Culture I)

พื้นฐาน : 01470328  
  
ภูมิหลังและพัฒนาการของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคมกัมพูชา   

Background and development of writings, literature and historical narratives in Cambodian society.
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904