บทคัดสรรวัฒนธรรมเวียดนาม II (Selected Texts on Vietnamese Culture II)

01470426 บทคัดสรรวัฒนธรรมเวียดนาม II
(Selected Texts on Vietnamese Culture II)

พื้นฐาน : 01470425  

ข้อถกเถียงและแนวโน้มของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคมเวียดนาม   

Debates and trends of writings, literature and historical narratives in Vietnamese society. 
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904