บทคัดสรรวัฒนธรรมพม่า II (Selected Texts on Myanmar Culture II)

01470422 บทคัดสรรวัฒนธรรมพม่า II
(Selected Texts on Myanmar Culture II)

พื้นฐาน : 01470421  

ข้อถกเถียงและแนวโน้มของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคมพม่า  

Debates and trends of writings, literature and historical narratives in Myanmar society. 3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904