เพศสภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Gender in Southeast Asia)

01470374 เพศสภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Gender in Southeast Asia)

สถานภาพ บทบาทและปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมต่อความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ  โอกาสทางการศึกษาและปัญหาการกดขี่ทางเพศ บทบาททางการเมืองและทางสังคมของผู้นำสตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน    
   
General status, roles and problems of gender in Southeast Asian region. Influences of religion, tradition and culture towards gender inequality. Educational  opportunity and sexual abuse. Political and social roles of  female leaders in Southeast Asia region at the present time.

3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904