สังคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Muslim Society in Southeast Asia)

01470373 สังคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Muslim Society in Southeast Asia)

  การเข้ามาของศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นฐานและลักษณะสำคัญของสังคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัญหาสำคัญของสังคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ และหลังเหตุการณ์ 9/11 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสังคมมุสลิมในภูมิภาคอื่นและประชาคมมุสลิม    
     
  The arrival of Islam in Southeast Asia.Foundation and essential traits of muslim societies in Southeast Asia. Crucial dilemmas of muslim societies in Southeast Asia under environmental changes in globalization period and after the 9/11 incident. Relationship between muslim societies in Southeast Asia and other regions and muslim communities.

3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904