การอพยพย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Migration in Southeast Asia)

01470372 การอพยพย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Migration in Southeast Asia)

พลวัตการอพยพเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของประชากรในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ผลกระทบต่อการเมือง กรอบนโยบายและกฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตราบจนปัจจุบัน    
     
Dynamics of cross-border migration of Southeast Asian populations. Impacts on politics, policy and legal frameworks, economy and socio-cultural in Southeast Asia up to the present. 

3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904