ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Relationship between Thailand and the Neighboring Countries)

01470353 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
(Relationship between Thailand and the Neighboring Countries)

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาพรวมและกรอบนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในมิติต่างๆ   
     
International relations theories. Overview and frameworks of Thailand’s foreign policy from the past up to the present. Fundamental factors in Thailand’s foreign policy-making towards neighboring countries. Relationship between Thailand and neighboring countries in various aspects.Industrial development in Southeast Asia since the end of World War II, Changing of the import-substitution industrialization (ISI) strategy to the transition to export-oriented industrialization (EOI) in the 1970s. Role of other countries especially Japan in the region’s development of industrial sector. The impact of the national governments’ macroeconomic management to support industrial development. Industrial development cooperation within the ASEAN framework.
   
  
 


3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904