ธุรกิจและการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Business and Investment in Southeast Asia)

01470263 ธุรกิจและการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Business and Investment in Southeast Asia)

ธุรกิจและการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวคิดการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เขตการค้าเสรีอาเซียน ประชาคมอาเซียนกับนานาชาติ การพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศักยภาพการแข่งขันของอาเซียน และพลังขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของอาเซียนที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสและความท้าทายในระบบเศรษฐกิจโลก  
     
Business and investment in Southeast Asia. Concept of international trade. Theories of Foreign Direct Investment and International Political Economy. Framework of economic cooperation. ASEAN Free Trade Area. ASEAN and international community. Development of the ASEAN Economic Community. Potential of competitiveness of ASEAN and driving force the growth of ASEAN affecting opportunities and challenges in global economy.
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904