การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Natural Resource and Environmental Management in Southeast Asia)

01470262 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Natural Resource and Environmental Management in Southeast Asia)

นโยบายและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ ความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคทั้งภาครัฐและภาคประชาชน  
     
Policies and management of resource and environment in each country. Regional co-operation and conflict resolution in of government and non - government sectors
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904