อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Tourism Industry in Southeast Asia)

01470261 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Tourism Industry in Southeast Asia)

บทบาทและนโยบายของรัฐที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
Roles and government policies toward tourism industry. Development of tourism in each country. Tourism industry impact upon the economy, society, and culture of countries in Southeast Asia.
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904