เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสังคมโลก (Southeast Asia in Global Society)

01470252 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสังคมโลก
(Southeast Asia in Global Society)เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระเบียบโลกหลังสงครามเย็น สถานะทางการเมืองและเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสังคมโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับองค์การระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ ยุโรป อเมริกา และภูมิภาคอื่นๆ   
     
  Southeast Asia in the world order in the post Cold War. Political and economic status of Southeast Asia in global society. Southeast Asia and international organizations. Relationship with East Asia, South Asia, Europe, America and other regions.   

3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904