สังคมศาสตร์สำหรับการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Social Sciences for Southeast Asian Studies)

01470213 สังคมศาสตร์สำหรับการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Social Sciences for Southeast Asian Studies)

  ทฤษฎี แนวทาง และมโนทัศน์ทางสังคมศาสตร์ระดับสูงเพื่อการวิเคราะห์เหตุการณ์การเมืองและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย  
     
  Advanced theories, approaches and concepts of social sciences for analysis of political events and socio-economic changes in contemporary Southeast Asia.  

3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904