ภูมิปัญญาจีนโพ้นทะเล II (Overseas Chinese Wisdom II)

01470342 ภูมิปัญญาจีนโพ้นทะเล II
(Overseas Chinese Wisdom II)

  พื้นฐาน : 01470341  
  การปรับเปลี่ยนแนวคิด  ความเชื่อ  และภูมิปัญญาของชาวจีนโพ้นทะเลยุคปัจจุบัน การผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาชาวจีนโพ้นทะเลกับภูมิปัญญาชาวพื้นเมืองในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
  Alterations of thoughts, beliefs and wisdoms of Overseas Chinese in the present time. Combination between Overseas Chinese wisdoms and indigenous wisdoms in Southeast Asian countries.  

3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904