ภูมิปัญญาจีนโพ้นทะเล I (Overseas Chinese Wisdom I)

01470341 ภูมิปัญญาจีนโพ้นทะเล I
(Overseas Chinese Wisdom I)

  พื้นฐาน : 01470242  
  ความรู้ ความคิด และความเชื่อของสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความคิดพื้นฐานในการดำรงชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่  เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของกลุ่มชนและวิถีการมองโลกในสังคมชาวจีนโพ้นทะเล  
     
  Knowledge, thoughts and beliefs of society passed down from past to present. Basic thoughts of living and livelihood development. Identities of community wisdom and the perception of the world in Overseas Chinese society.  

3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904