สังคมและวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล II

01470242 สังคมและวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล II

พื้นฐาน : 01470241  
รูปแบบชีวิตประจำวัน การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการบริโภคในวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
Form of everyday life, cultural communication and consumption in  Overseas Chinese culture in Southeast Asia.
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904