สังคมและวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล I

01470241 สังคมและวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล I

ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

Background and early development of Overseas Chinese society and culture in Southeast Asia.
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904