สังคมและวัฒนธรรมมาเลย์ I

01470233 สังคมและวัฒนธรรมมาเลย์ I

พื้นฐาน : 01470331  
ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมมาเลย์  
     
Background and early development of Malay society and culture.
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904