สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย II

01470232 สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย II

สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย II  

01470232***      สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย II   3(3-0-6) 
  (Indonesian Society and Culture II)  
  พื้นฐาน : 01470231   
  รูปแบบชีวิตประจำวัน การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการบริโภคในวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  
     
  Form of everyday life, cultural communication and consumption in Indonesian culture.  

3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904