สังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา I

01470227 สังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา I

ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา  
     
Background and early development of Cambodian society and culture  
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904