สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม I

01470225 สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม I

ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม  

Background and early development of Vietnamese society and culture.
3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904