85

สังคมและวัฒนธรรมพม่า I

01470221 สังคมและวัฒนธรรมพม่า I

ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมพม่า  
     
Background and early development of Myanmar society and culture

3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904