19

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2555

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 134หน่วยกิต ประกอบด้วย

 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต  
       - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   9 หน่วยกิต
       - กลุ่มมนุษยศาสตร์   9 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาพลศึกษา   2 หน่วยกิต
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ                 ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต  
       - วิชาเฉพาะบังคับ  48 หน่วยกิต
       - วิชาเฉพาะเลือก  45 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาวัฒนธรรม  24 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาเสริมความรู้และทักษะ  21 หน่วยกิต
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี                 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 แผนการศึกษา

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

 01470111 สังคมสาสตร์เบื้องต้นสำหรับการศึกษาเอเชีบตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
 01470112 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่  3(3-0-6)
 01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - )
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3( - - )
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3( - - )
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3( - - )
   รวม 18( - - )

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

 01470113 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่      3(3-0-6)
 01470171 ชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
 01355xxx ภาษาอังกฤษ  3( - - )
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3( - - ) 
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3( - - ) 
   วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3( - - )
   รวม 19( - - )

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1


จำนวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

01470211 การเขียนงานวิชาการเพื่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
01470271 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในวรรณกรรม     3(3-0-6)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
 01355xxx ภาษาอังกฤษ  3( - - )
01470xxx  วิชาเฉพาะเลือก     3( - - ) 
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3( - - ) 
   รวม 16( - - )

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

 

01470212 ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)
01470251 ระบอบอำนาจนิยมและประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
01470272 ศิลปะและโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6) 
01470xxx วิชาเฉพาะเลือก 6( - - )

วิชาเลือกเสรี      3( - - )
   รวม 18( - - )

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

 

01470361 การพัฒนาอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
01470371   ศาสนาและความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
01470381 ไทยร่วมสมัย 3(3-0-6)
01470xxx วิชาเฉพาะเลือก 6( - - )

วิชาเลือกเสรี    3( - - )
   รวม 18( - - )

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

 

01470351  บทบาทของมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
01470352   อาเซียนและภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6)
01470xxx วิชาเฉพาะเลือก 12( - - )
   รวม 18( - - )

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

 

01470492  ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  3(3-0-6)
01470xxx วิชาเฉพาะเลือก 15( - - )
   รวม 18( - - )

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

 

01470497 สัมมนา     1
01470498  ปัญหาพิเศษ     2
01470xxx วิชาเฉพาะเลือก 6( - - )
   รวม 9( - - )


รายวิชา

1.1 วิชาเฉพาะบังคับ

1.1 วิชาเฉพาะบังคับ

01470111 สังคมศาสตร์เบื้องต้นสำหรับการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Introduction to Social Sciences for Southeast Asian Studies
3(3-0-6)
01470112 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่
(Pre-modern Southeast Asia)
3(3-0-6)
01470113 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
(Modern Southeast Asia)
3(3-0-6)
01470171 ชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Ethnology in Southeast Asia)
3(3-0-6)
01470211 การเขียนงานวิชาการเพื่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Academic Writing for Southeast Asian Studies)
3(3-0-6)
01470212 ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Modern History of Overseas Chinese in Southeast Asia)
3(3-0-6)
01470251 ระบอบอำนาจนิยมและประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Authoritarianism and Democracy in Southeast Asia)
3(3-0-6)
01470271 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในวรรณกรรม
(Southeast Asian Studies through Literatures)
3(3-0-6)
01470272 ศิลปะและโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Arts and Archaeology in Southeast Asia)
3(3-0-6)
01470351 บทบาทของมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Roles of Major Powers in Southeast Asia)
3(3-0-6)
01470352 อาเซียนและภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ASEAN and Regionalism in Southeast Asia)
3(3-0-6)
01470361 การพัฒนาอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Industrial Development in Southeast Asia)
3(3-0-6)
01470371 ศาสนาและความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Religions and Socio-Political Thoughts in Southeast Asia)
3(3-0-6)
01470381 ไทยร่วมสมัย
(Comtemporary Thailand)
3(3-0-6)
01470492 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
(Basic Research Methods on Southeast Asian Studies)
3(3-0-6)
01470497 สัมมนา
(Seminar)
1
01470498 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
2

1.2 วิชาเฉพาะเลือก

01470221 สังคมและวัฒนธรรมพม่า I 3(3-0-6)
01470222 สังคมและวัฒนธรรมพม่า II 3(3-0-6)
01470321 ภูมิปัญญาพม่า I 3(3-0-6)
01470322 ภูมิปัญญาพม่า II 3(3-0-6)
01470223 สังคมและวัฒนธรรมลาว I 3(3-0-6)
01470224 สังคมและวัฒนธรรมลาว II 3(3-0-6)
01470323 ภูมิปัญญาลาว I 3(3-0-6)
01470324 ภูมิปัญญาลาว II 3(3-0-6)
01470225 สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม I 3(3-0-6)
01470226 สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม II 3(3-0-6)
01470325 ภูมิปัญญาเวียดนาม I 3(3-0-6)
01470326 ภูมิปัญญาเวียดนาม II 3(3-0-6)
01470227 สังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา I 3(3-0-6)
01470228 สังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา II 3(3-0-6)
01470327 ภูมิปัญญากัมพูชา I 3(3-0-6)
01470328 ภูมิปัญญากัมพูชา II 3(3-0-6)
01470231 สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย I 3(3-0-6)
01470232 สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย II 3(3-0-6)
01470331 ภูมิปัญญาอินโดนีเซีย I 3(3-0-6)
01470332 ภูมิปัญญาอินโดนีเซีย II 3(3-0-6)
01470233 สังคมและวัฒนธรรมมาเลย์ I 3(3-0-6)
01470234 สังคมและวัฒนธรรมมาเลย์ II 3(3-0-6)
01470333 ภูมิปัญญามาเลย์ I 3(3-0-6)
01470334 ภูมิปัญญามาเลย์ II
(Malay Wisdom II)
3(3-0-6)
01470241 สังคมและวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล I 3(3-0-6)
01470242 สังคมและวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล II 3(3-0-6)
01470341 ภูมิปัญญาจีนโพ้นทะเล I
(Overseas Chinese Wisdom I)
3(3-0-6)
01470342 ภูมิปัญญาจีนโพ้นทะเล II
(Overseas Chinese Wisdom II)
3(3-0-6)
01470213 สังคมศาสตร์สำหรับการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Social Sciences for Southeast Asian Studies)
3(3-0-6)
01470252 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสังคมโลก
(Southeast Asia in Global Society)
3(3-0-6)
01470261 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Tourism Industry in Southeast Asia)
3(3-0-6)
01470262 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Natural Resource and Environmental Management in Southeast Asia)
3(3-0-6)
01470263 ธุรกิจและการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Business and Investment in Southeast Asia)
3(3-0-6)
01470353 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
(Relationship between Thailand and the Neighboring Countries)
3(3-0-6)
01470372 การอพยพย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Migration in Southeast Asia)
3(3-0-6)
01470373 สังคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Muslim Society in Southeast Asia)
3(3-0-6)
01470374 เพศสภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Gender in Southeast Asia)
3(3-0-6)
01470382 พม่าร่วมสมัย
(Contemporary Myanmar)
3(3-0-6)
01470383 เวียดนามร่วมสมัย
(Contemporary Vietnam)
3(3-0-6)
01470384 มาเลเซียร่วมสมัย
(Contemporary Malaysia)
3(3-0-6)
01470385 อินโดนีเซียร่วมสมัย
(Contemporary Indonesia)
3(3-0-6)
01470386 สิงคโปร์ร่วมสมัย
(Contemporary Singapore)
3(3-0-6)
01470387 ลาวร่วมสมัย
(Contemporary Laos)
3(3-0-6)
01470388 กัมพูชาร่วมสมัย
(Contemporary Cambodia)
3(3-0-6)
01470389 ฟิลิปปินส์ร่วมสมัย
(Contemporary Philippines)
3(3-0-6)
01470421 บทคัดสรรวัฒนธรรมพม่า I
(Selected Texts on Myanmar Culture I)
3(3-0-6)
01470422 บทคัดสรรวัฒนธรรมพม่า II
(Selected Texts on Myanmar Culture II)
3(3-0-6)
01470423 บทคัดสรรวัฒนธรรมลาว I
(Selected Texts on Laotian Culture I)
3(3-0-6)
01470424 บทคัดสรรวัฒนธรรมลาว II
(Selected Texts Laotian Culture II)
3(3-0-6)
01470425 บทคัดสรรวัฒนธรรมเวียดนาม I
(Selected Texts on Vietnamese Culture I)
3(3-0-6)
01470426 บทคัดสรรวัฒนธรรมเวียดนาม II
(Selected Texts on Vietnamese Culture II)
3(3-0-6)
01470427 บทคัดสรรวัฒนธรรมกัมพูชา I
(Selected Texts on Cambodian Culture I)
3(3-0-6)
01470428 บทคัดสรรวัฒนธรรมกัมพูชา II
(Selected Texts on Cambodian Culture II)
3(3-0-6)
01470431 บทคัดสรรวัฒนธรรมอินโดนีเซีย I
(Selected Texts on Indonesian Culture I)
3(3-0-6)
01470432 บทคัดสรรวัฒนธรรมอินโดนีเซีย II
(Selected Texts on Indonesian Culture II)
3(3-0-6)
01470433 บทคัดสรรวัฒนธรรมมาเลย์ I
(Selected Texts on Malay Culture I)
3(3-0-6)
01470434 บทคัดสรรวัฒนธรรมมาเลย์ II 3(3-0-6)
01470441 บทคัดสรรวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล I 3(3-0-6)
01470442 บทคัดสรรวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล II 3(3-0-6)
01470451 สิทธิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
01470452 การเมืองภาคประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
01470471 ชุมชนและวัฒนธรรมจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย 3(3-0-6)
01470472 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในภาพยนตร์ 3(3-0-6)
01470473 พิพิธภัณฑ์ศึกษาและการจัดการวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
01470481 ประเด็นร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3(3-0-6)
01470482 โลกาภิวัตน์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904