19

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี พ.ศ. 2549

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 134หน่วยกิต ประกอบด้วย

 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต  
       - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   9 หน่วยกิต
       - กลุ่มมนุษยศาสตร์   9 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาพลศึกษา   2 หน่วยกิต
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ                 ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต  
       - วิชาเฉพาะบังคับ  48 หน่วยกิต
       - วิชาเฉพาะเลือก  45 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาวัฒนธรรม  24 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาเสริมความรู้และทักษะ  21 หน่วยกิต
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี                 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 แผนการศึกษา

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

 01470111 สังคมสาสตร์เบื้องต้นสำหรับการศึกษาเอเชีบตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
 01470112 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่  3(3-0-6)
 01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - )
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3( - - )
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3( - - )
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3( - - )
   รวม 18( - - )

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

 01470113 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่      3(3-0-6)
 01470171 ชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
 01355xxx ภาษาอังกฤษ  3( - - )
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3( - - ) 
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3( - - ) 
   วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3( - - )
   รวม 19( - - )

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

 


 

จำนวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

01470211 การเขียนงานวิชาการเพื่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
01470271 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในวรรณกรรม     3(3-0-6)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
 01355xxx ภาษาอังกฤษ  3( - - )
01470xxx  วิชาเฉพาะเลือก     3( - - ) 
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3( - - ) 
   รวม 16( - - )

 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

 

จำนวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

 

 

01470212 ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)
01470251 ระบอบอำนาจนิยมและประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
01470272 ศิลปะและโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6) 
01470xxx วิชาเฉพาะเลือก 6( - - )

วิชาเลือกเสรี      3( - - )
   รวม 18( - - )

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

 

จำนวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

 

 

01470361 การพัฒนาอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
01470371   ศาสนาและความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
01470381 ไทยร่วมสมัย 3(3-0-6)
01470xxx วิชาเฉพาะเลือก 6( - - )

วิชาเลือกเสรี    3( - - )
   รวม 18( - - )

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

 

จำนวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

 

 

01470351  บทบาทของมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
01470352   อาเซียนและภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6)
01470xxx วิชาเฉพาะเลือก 12( - - )
   รวม 18( - - )

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

 

จำนวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

 

 

01470492  ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  3(3-0-6)
01470xxx วิชาเฉพาะเลือก 15( - - )
   รวม 18( - - )

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

 

จำนวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

 

 

01470497 สัมมนา     1
01470498  ปัญหาพิเศษ     2
01470xxx วิชาเฉพาะเลือก 6( - - )
   รวม 9( - - )


รายวิชา

1.1 วิชาเฉพาะบังคับ

1.1 วิชาเฉพาะบังคับ

01470497* สัมมนา
(Seminar)
1
01470491* วิธีวิจัยทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
(Research Methods on Southeast Asian Studies)
3 (3-0)
01470411* บทบาทของสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Roles of the U.S.A., China, and Japan in Southeast Asia)
3 (3-0)
01470315* สังคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Muslim Society in Southeast Asia)
3 (3-0)
01470314* เพศสภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Gender in Southeast Asia)
3 (3-0)
01470313* ปัญหาปัจจุบันในประเทศไทย
(Current Problems in Thailand).
3 (3-0)
01470312* การอพยพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Migration in Southeast Asia)
3 (3-0)
01470311* ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
(Relationship between Thailand and the Neighboring Countries)
3 (3-0)
01470241* ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่ 3 (3-0)
01470215* โบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Archaeology in Southeast Asia)
3 (3-0)
01470214* การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Politics and Government in Southeast Asia)
3 (3-0)
01470213* ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Economic Geography of Southeast Asia)
3 (3-0)
01470212* พัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Socio–Economic Development of Southeast Asia)
3 (3-0)
01470111* ความเชื่อและศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Beliefs and Religions in Southeast Asia)
3 (3-0)
01470113* ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(History of Southeast Asia)
3 (3-0)
01470211* ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Contemporary History of Southeast Asia)
3 (3-0)
01470498* ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
2

1.2 วิชาเฉพาะเลือก

2.1 วิชาเฉพาะเลือก

01470151* วัฒนธรรมภาคพื้นทวีปเบื้องต้น
(Introduction to Mainland Culture)
3 (3-0)
01470251* วัฒนธรรมกัมพูชา
(Khmer Culture)
3 (3-0)
01470252* วัฒนธรรมพม่า
(Burmese Culture)
3 (3-0)
01470253* วัฒนธรรมเวียดนาม
(Vietnamese Culture)
3 (3-0)
01470351* บทคัดสรรด้านวัฒนธรรมกัมพูชา
(Selected Texts on Khmer Culture)
3 (3-0)
01470352* บทคัดสรรด้านวัฒนธรรมพม่า
(Selected Texts on Burmese Culture)
3 (3-0)
01470353* บทคัดสรรด้านวัฒนธรรมเวียดนาม
(Selected Texts on Vietnamese Culture)
3 (3-0)
01470161* วัฒนธรรมภาคพื้นคาบสมุทรเบื้องต้น
(Introduction to Peninsular Culture)
3 (3-0)
01470261* วัฒนธรรมฟิลิปปินส์
(Philippine Culture)
3 (3-0)
01470262* วัฒนธรรมมาเลย์
(Malay Culture)
3 (3-0)
01470263* วัฒนธรรมอินโดนีเซีย
(Indonesian Culture)
3 (3-0)
01470361* บทคัดสรรด้านวัฒนธรรมฟิลิปปินส์
(Selected Texts on Philippine Culture)
3 (3-0)
01470362* บทคัดสรรด้านวัฒนธรรมมาเลย์
(Selected Texts on Malay Culture)
3 (3-0)
01470363 * บทคัดสรรด้านวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
(Selected Texts on Indonesian Culture)
3 (3-0)
01470371 * วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลเบื้องต้น
(Introduction to the Overseas Chinese Culture)
3 (3-0)
01470471 * ขนบธรรมเนียมและประเพณีจีนโพ้นทะเลร่วมสมัย
(Custom and Tradition of Contemporary Overseas Chinese)
3 (3-0)
01470112 * เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบทุนนิยมและสังคมนิยม
(Political Economy of Capitalism and Socialism)
3 (3-0)
01470216* วรรณกรรมเอกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Literary Masterpieces of Southeast Asia)
3 (3-0)
01470217* ชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Ethnology in Southeast Asia)
3 (3-0)
01470316* รัฐธรรมนูญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Constitutions in Southeast Asia)
3 (3-0)
01470317* อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Tourism Industry in Southeast Asia)
3 (3-0)
01470318* การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Natural Resource and Environmental Management in Southeast Asia)
3 (3-0)
01470319* ธุรกิจและการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Business and Investment in Southeast Asia)
3 (3-0)
01470412 * โลกาภิวัตน์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Globalization and Southeast Asia)
3 (3-0)
01470415* ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมาเลเซีย
(Relationship between Thailand and Malaysia)
3 (3-0)
01470421* พม่าร่วมสมัย
(Contemporary Burma)
3 (3-0)
01470422* เวียดนามร่วมสมัย
(Contemporary Vietnam)
3 (3-0)
01470431* มาเลเซียร่วมสมัย
(Contemporary Malaysia)
3 (3-0)
01470432* อินโดนีเซียร่วมสมัย
(Contemporary Indonesia)
3 (3-0)
01470433* สิงคโปร์ร่วมสมัย 3 (3-0)
และเลือกเรียนจากรายวิชาในหรือนอกภาควิชาสาขาใดสาขาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904