55

โครงการสืบสานตำนานศิลป์

โครงการ “สืบสานตำนานศิลป์”
ด้วยกลุ่มนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “สืบสานตำนานศิลป์” ขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและมีจิตสำนึกในการสืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทยให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทย โดยมีนิสิตรุ่นพี่และอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด 


โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904